JURIDISCHE KENNISGEVING

1.- Algemene informatie en akkoord

Deze bepalingen regelen het gebruik van het internetportaal www.altaonavillage.com (hierna de “website” genoemd).

De website is eigendom van CETIRO ITG, S.L.U. (hierna “CETIRO” genoemd), gevestigd te C/ Serrano, 41-4, 28001 Madrid en met btw-nummer B-88001045; ingeschreven in het handelsregister van Madrid, boekdeel 37.206, blad 30, pagina met registratienummer M-663860. Telefoon: 968952844. E-mail: golf@altaonavillage.com.

Het gebruik van de website verleent de status van gebruiker (hierna de “gebruiker” genoemd) en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen, in de versie die op het moment van toegang is gepubliceerd. Door het gebruik van deze website en alle subdomeinen, microsites en/of subsecties die hierin zijn opgenomen, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden in deze juridische kennisgeving zonder beperking of voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd, evenals het privacybeleid dat tot uw beschikking staat op deze website en dat wij u uitdrukkelijk aanbevelen te lezen.

CETIRO behoudt zich het recht voor de voorwaarden die op deze website verschijnen te wijzigen, evenals de inhoud, informatie, enz., evenals deze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uit te breiden en adviseert u deze daarom regelmatig te raadplegen voor het geval deze is gewijzigd. Zo niet, dient u zich te onthouden van het gebruik van en de toegang tot de website. CETIRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor de toegang tot de inhoud van de website, evenals de diensten die worden aangeboden via de website, op te schorten en te beëindigen.

1.2.- Taal

In het geval dat deze juridische kennisgeving, ons privacybeleid of andere regels voor gebruik, beleid en procedures die van tijd tot tijd op deze website kunnen worden gepubliceerd worden vertaald, prevaleert de Spaanse versie als er een verschil is tussen de Spaanse versie en een vertaalde versie.

2.- Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

De eigenaar van de inhoud van en de elementen waaruit deze website bestaat, is CETIRO. Dientengevolge behoren de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website en alle inhoud het bedrijf toe, waaronder wordt verstaan alle broncodes, teksten, afbeeldingen, ontwerp, logo’s, computerprogramma’s, animaties, databases, handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, geluiden en andere grafische of hoorbare elementen van de pagina’s van de website. Deze opsomming vormt geen uitputtende lijst, maar bevat slechts voorbeelden. Deze elementen zijn naar behoren beschermd in overeenstemming met de Spaanse en internationale regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendommen.

De gebruiker verplicht zich ertoe de inhoud zorgvuldig en correct te gebruiken, in overeenstemming met de wet, goede gewoonten en de openbare orde. CETIRO machtigt de gebruiker om de informatie op deze website te bekijken, en om deze in besloten kring af te spelen (eenvoudige download en opslag in zijn computersystemen), op voorwaarde dat de items uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld, evenals het gebruik ervan voor uitsluitend journalistieke doeleinden, op voorwaarde dat in beide gevallen de integriteit van de informatie wordt gerespecteerd en dat wordt aangegeven dat de oorspronkelijke bron deze website is, toebehorend aan CETIRO. Het is uitdrukkelijk verboden de website te gebruiken op om het even welke manier die oneerlijk en in strijd is met de aard van de website.

Het gebruik van de inhoud van de website, evenals de distributie, wijziging, overdracht aan derden, alsmede reproductie, transformatie of openbaarmaking op welke wijze en met welke technologie dan ook, waarvoor de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van CETIRO is vereist, is verboden buiten de doeleinden die uitdrukkelijk in de voorgaande paragraaf zijn uiteengezet. Elke handeling die in strijd is met deze tekst vormt een schending van de regels inzake industriële en intellectuele eigendomsrechten.

CETIRO behoudt zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen ter verdediging van deze rechten.

Reclame: De website kan reclamemateriaal bevatten of gesponsord worden. Adverteerders en sponsors zijn als enige verantwoordelijk voor de garantie dat het materiaal dat wordt gebruikt op de website voldoet aan de wetten en toestemmingen die in elk geval van toepassing kunnen zijn. De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden die in de reclame of inhoud van sponsors kunnen voorkomen. Evenmin is de eigenaar aansprakelijk voor enige inbreuk op de gevoeligheid die reclamemateriaal of ander materiaal kan veroorzaken bij van gebruikers van de website.

3.- Wachtwoorden en privéomgeving

In gevallen waarin een wachtwoord voor toegang tot bepaalde diensten wordt verzonden, moet de gebruiker dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid strikt geheimhouden en moet hij dit zorgvuldig bewaren en gebruiken. Het is uitdrukkelijk verboden deze informatie aan derden te verstrekken. De gebruiker is hiervoor aansprakelijk en derhalve verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voor zowel voor de eigenaar van de website als voor andere gebruikers.  In het geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik of toegang tot het wachtwoord moet de gebruiker dit onmiddellijk aan CETIRO melden opdat de juiste maatregelen kunnen worden genomen. De gebruiker is aansprakelijk voor alle mogelijke schade voor CETIRO en andere gebruikers, ten gevolge van een late communicatie.

In geen geval is CETIRO aansprakelijk voor incidenten die zich kunnen voordoen in verband met persoonsgegevens wanneer deze het gevolg zijn van een aanval op of onbevoegde toegang tot de systemen op dusdanige wijze dat deze onmogelijk door de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen kunnen worden opgemerkt of als gevolg van een gebrek aan zorgvuldigheid van de gebruiker in de bewaking en het beheer van zijn toegangscodes of zijn eigen persoonlijke gegevens.

Om toegang te krijgen tot de privéomgeving van deze website moet u zich hebben geregistreerd als klant. U wordt gevraagd om basisgegevens die nodig zijn om een profiel in de privéomgeving aan te maken. Nadat u het registratieformulier hebt ingevuld, kunnen we uw identiteit verifiëren om uw profiel te activeren. Alle informatie die door de gebruiker wordt verstrekt via de formulieren op de website voor de bovenstaande doeleinden of voor andere doeleinden dient waarheidsgetrouw te zijn. Hiertoe garandeert de gebruiker de authenticiteit van alle gegevens die hij verstrekt en houdt hij de verschafte informatie perfect up-to-date opdat die te allen tijde overeenkomt met de feitelijke situatie van de gebruiker. In ieder geval is de gebruiker de enige verantwoordelijke voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die hij CETIRO of derden berokkent met de informatie die hij verstrekt.

4.- Veiligheid

Wanneer online op deze website wordt gereserveerd, wordt de informatie doorgestuurd naar imastergolf https://open.imaster.golf/es/golfspain/portal We hebben deze provider gekozen omdat deze gebruik maakt van het HTTPS-protocol (SSL) om een veilig communicatiekanaal te bieden tussen de server en de gebruiker om zijn persoonsgegevens te versturen. Het aanbieden van een dergelijke dienst via een beveiligde server impliceert de garantie van de vertrouwelijkheid van informatie die wordt uitgewisseld tussen de computer van de gebruiker en de server, omdat er een gecodeerde verbinding tot stand wordt gebracht met behulp van het SSL-protocol, die toegang van derden tot de verzonden informatie verhindert.

In het geval dat diensten van een betalingssysteem worden gebruikt om een zakelijke transactie via internet te verrichten, worden er geen gegevens opgeslagen die de identificatie van de betalingsmethode kunnen relateren aan de identiteit van de rekeninghouder, tenzij dit is vereist voor legitieme doeleinden. Betalingsgegevens worden in ieder geval gecodeerd en alleen de laatste 4 creditcardnummers zijn zichtbaar, en alleen voor de creditcardhouder zelf.

5.- Aansprakelijkheid

a) Algemeen.

Het doel van CETIRO is dat deze website met de maximale efficiëntie werkt en voldoet aan het doel waarvoor deze is gemaakt, maar CETIRO is niet verantwoordelijk voor typografische, numerieke of vormfouten die de website kan bevatten, noch voor de nauwkeurigheid, waarachtigheid, toereikendheid, geschiktheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie die daarin is opgenomen.

CETIRO is niet aansprakelijk voor de beslissingen die worden genomen op basis van de informatie op de website of voor de schade voor de gebruiker of door derden als gevolg van handelingen die worden uitgevoerd op grond van uitsluitend de informatie op de website.

CETIRO garandeert niet dat de website en de server vrij zijn van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voor gebruikers of derden, evenals aan hun computerapparatuur, als gevolg van toegang tot de website of het gebrek aan toegang tot de website. In ieder geval is de gebruiker verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van geschikte hulpmiddelen om schadelijke computerprogramma’s te detecteren en desinfecteren.

Voor toegang tot de website zijn diensten en middelen van derden vereist, waaronder overdracht via telecommunicatienetwerken. De betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking van deze netwerken valt niet onder de verantwoordelijkheid van CETIRO. Daarom is het mogelijk dat de diensten die via de website worden geleverd, worden opgeschort, geannuleerd of ontoegankelijk zijn, vóór of tegelijk met de dienstverlening via de website.

CETIRO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voor de gebruiker en die oorzaak kan zijn van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die resulteren in de opschorting, annulering of onderbreking van de werking van de website tijdens de dienstverlening of daarvoor.

De gebruiker stemt ermee in deze website eerlijk en rechtmatig te gebruiken en in overeenstemming met de wetten en het gebruik van dataverkeer; hij stemt er ook mee in geen gedrag te bezigen dat het imago, de belangen of de rechten van CETIRO of derden zou kunnen schaden, of dat het normale gebruik van deze website onbruikbaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen belemmeren.

b) Diensten die via de website zijn gekoppeld.

De website kan de koppeling of toegang tot andere bronnen of websites van derden faciliteren, die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn of noodzakelijk voor de levering van sommige diensten van onze website, maar dergelijke websites worden in geen geval door ons gecontroleerd.

In deze gevallen treedt CETIRO in overeenstemming met artikel 17 van Wet 34/2002, van 12 juli, aangaande de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel op als tussenpersoon en is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die worden aangeboden op de gekoppelde sites, voor zover het bedrijf daadwerkelijk op de hoogte is de onrechtvaardigheden en de link niet naar behoren is uitgeschakeld.

Daarom aanvaardt CETIRO in het algemeen geen aansprakelijkheid voor de gekoppelde sites, noch is het bedrijf verantwoordelijk voor de werking, de inhoud en diensten die op deze sites worden aangeboden of de mogelijke links op die gekoppelde sites.

We raden u ten zeerste aan de desbetreffende juridische kennisgevingen te lezen, en in het bijzonder het privacybeleid van deze pagina’s, voordat u uw persoonsgegevens op deze pagina’s invoert en we raden u aan om bij twijfel rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor meer informatie over hun privacybeleid.

Indien de gebruiker op de hoogte is van enige onrechtmatigheid of ontoereikendheid van de inhoud, diensten of andere activiteiten op een gekoppelde site (schadelijk, beledigend, gewelddadig of onoorbaar), dient hij dit onmiddellijk aan CETIRO te laten weten, onder vermelding van de volgende gegevens:

a) Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

b) Beschrijving van de feiten die de illegale of ongepaste aard van de gekoppelde site aantonen;

c) in geval van schending van rechten, zoals intellectuele en industriële eigendomsrechten, de persoonsgegevens van de rechthebbende die zijn geschonden wanneer dit een andere persoon is dan degene die melding maakt. Ook moet de legitimatie van de houder van de rechten worden overlegd, en, indien van toepassing, de naam van de vertegenwoordiger om namens de houder op te treden wanneer dit iemand anders is dan degene die de melding maakt;

d) Uitdrukkelijke verklaring dat de informatie in de klacht nauwkeurig is.

De ontvangst door CETIRO van de in het voorgaande lid bedoelde mededeling vormt geen effectieve kennis van de meegedeelde activiteiten en/of inhoud.

c) Koppelingen en hyperlinks naar de website.

De internetgebruiker die koppelingen van zijn eigen webpagina’s op de website wenst in te voeren, moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden, de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheden zijn ook van toepassing indien kennis van de voorwaarden ontbreekt:

a) De link leidt alleen naar de homepage of startpagina van de website, maar mag deze op geen enkele manier reproduceren (inline links, kopie van teksten, afbeeldingen, enz.).

b) Het is in ieder geval verboden, overeenkomstig het toepasselijke recht, frames of kaders van welke aard dan ook in te stellen die de website omsluiten of waarmee de inhoud van de website via andere internetadressen dan die van de website kan worden weergegeven en, in ieder geval, wanneer deze worden bekeken in combinatie met andere inhoud dan de website, op zodanige wijze dat: (i) dit bij gebruikers kan leiden tot fouten, verwarring of misleiding over de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud; (ii) dit oneerlijke vergelijking of imitatie impliceert; (iii) dit dient om de reputatie van het merk en prestige van CETIRO te misbruiken; of (iv) anderszins verboden is krachtens de toepasselijk wetgeving.

c) Op de pagina waarnaar de link leidt, mogen geen foutieve, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen worden gedaan over CETIRO, zijn werknemers, klanten of de kwaliteit van de geleverde diensten.

d) In geen geval mag op de pagina waar de link zich bevindt worden vermeld dat CETIRO toestemming heeft verleend voor de invoeging van de link of dat het bedrijf anderszins de diensten van de afzender sponsort, verifieert, controleert, of hieraan zijn medewerking heeft verleend.

e) Het gebruik van een merknaam, grafisch of gemengd merk of enig ander onderscheidend teken van CETIRO op de pagina van de afzender is verboden, behalve in gevallen die wettelijk zijn toegestaan of uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door CETIRO en waar in dergelijke gevallen een directe link naar de website is toegestaan zoals uiteengezet in deze bepaling.

f) De pagina waarnaar de link leidt moet aan de wet voldoen en mag in geen geval eigen inhoud of van derden bevatten die: (i) onwettig, schadelijk of in strijd met de goede zeden is (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (ii) bij de gebruiker de onjuiste opvatting wekt of kan wekken dat CETIRO de ideeën, manifestaties of uitdrukkingen van de afzender onderschrijft, steunt, aanhangt of op enigerlei wijze ondersteunt; (iii) ongepast of irrelevant is voor de activiteiten van CETIRO wat betreft de plaats, de inhoud en het onderwerp van de website van de afzender.

6.- Rechtsgebied en bevoegdheid

Deze juridische kennisgeving wordt geïnterpreteerd volgens en is onderworpen aan de Spaanse wet.