PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft hoe CETIRO ITG, S.L.U. als eigenaar van de portal www.altaonavillage.com (de “website”), en FERINO ITG, S.L.U (beide onderling verwisselbaar, de “verantwoordelijke” of “wij”) de persoonsgegevens die u ons verstrekt of, indien van toepassing, de informatie die wij over u verzamelen, verwerken.

INHOUDSOPGAVE

 1. Identificatie en contactgegevens van de verantwoordelijke voor verwerking.
 2. Hoe we uw persoonlijke gegevens verkrijgen.
 3. Vereiste en bijgewerkte informatie.
 4. Doel.
 5. Bewaartermijn.
 6. Rechtsgrond.
 7. Ontvangers.
 8. Internationale overdracht.
 9. Uitoefening van rechten.
 10. Vertrouwelijkheid.
 11. Veiligheid.
 12. Wijzigingen in het privacybeleid.

Identificatie en contactgegevens van de verantwoordelijke voor verwerking

In het kader van dit privacybeleid worden hieronder de identificatie- en contactgegevens vermeld van elk van de verantwoordelijken voor de verwerking die via de website opereren, naargelang het type diensten met betrekking tot Altaona Golf en Country Village (het “resort”) waarnaar de verwerking verwijst. 

 • CETIRO ITG, S.L.U. (diensten die verband houden met de vastgoedactiviteiten en in het bijzonder met de projectontwikkeling en verkoop van de objecten die zich in het resort bevinden). Gevestigd te Madrid, Calle Serrano, 41-4, 28001; met NIF B-88001045 en telefoonnummer 968952844
 • FERINO ITG, S.L.U. (diensten met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de golfclub in het resort). Gevestigd te Madrid, Calle Serrano, 41-4, 28001; met NIF B-88001052 en telefoonnummer [968952844].

Dit privacybeleid is bedoeld om informatie te verstrekken over uw rechten uit hoofde van de toepasselijke privacywetgeving. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke via het volgende e-mailadres: [sales@altaonavillage.com].

Hoe we uw persoonsgegevens verkrijgen en welke gegevens we verwerken

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt, evenals andere gegevens die worden gegenereerd in het kader van uw activiteiten op de website of het gebruik van onze diensten, op voorwaarde dat een dergelijke verzameling wettelijk is toegestaan. In het bijzonder kunnen we de volgende vormen onderscheiden:

Verkregen van de belanghebbende zelf: Als u een huidige of potentiële klant, abonnee, speler of gebruiker bent van de faciliteiten of complexen in het resort, of louter een gebruiker van onze website, hebt u deze, offline of online, verstrekt door onze diensten aan te vragen, of door contact met ons op te nemen voor informatie, of bijvoorbeeld als u naar ons kantoor bent gekomen.

We kunnen uw persoonsgegevens (i) van identificerende aard (voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, postadres) en (ii) bankgegevens (zoals gegevens van de kaart waarmee de betaling wordt verricht) verwerken.

Automatisch verkregen door een bezoek aan onze website: Als u de gegevens aan ons hebt verstrekt via deze website of een van de subdomeinen en/of microsites daarvan, of, waar van toepassing, de apps die we beheren, verzamelen we informatie, bijvoorbeeld wanneer u de pagina opent, wanneer u een formulier met persoonlijke gegevens invult; indien van toepassing, wanneer u apps die we beheren downloadt en gebruikt, of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail.

We kunnen persoonsgegevens met betrekking tot uw surfgedrag verwerken (zoals informatie die via cookies wordt verzameld). Dergelijke gegevens kunnen automatisch door ons of namens ons door derden worden verzameld en opgeslagen. 

Overdracht door derden van de gegevens van de betrokkene: In het geval dat het niet de betrokken persoon is, maar een derde die ons de gegevens van de betrokkene verstrekt, kunnen uw gegevens, altijd in overeenstemming met de geldende regelgeving, aan ons worden overgedragen door de hotels in het resort, door makelaars of bemiddelaars voor green fees, door de golfscholen die wij beheren, enz.

Het is uw verantwoordelijkheid dat uw gegevens correct en up-to-date blijven, de verantwoordelijke wijst elke vorm van aansprakelijkheid hiervoor af.

Gegevens van derden

In verband met gegevens van anderen, dient u hun privacy te respecteren en met name bij het publiceren van persoonsgegevens. We herinneren u eraan dat u als gebruiker alleen de verwerking van uw eigen persoonsgegevens kunt faciliteren en goedkeuren, maar niet die van derden, en dat als u ons gegevens van derden verstrekt u op dat moment persoonsgegevens overdraagt, wat dus betekent dat u verantwoordelijk bent voor de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van deze derden om de gegevens te gebruiken en aan ons te verstrekken. Daarnaast aanvaardt u de aansprakelijkheid voor het informeren van deze derden over de opname van hun gegevens in onze bestanden.

De publicatie van gegevens van derden zonder hun toestemming kan, naast op de regelgeving inzake gegevensbescherming, inbreuk maken op het recht op eerbiediging, privacy of beeldrecht van dergelijke derden, rechten waarvan de bescherming wordt geregeld door de bepalingen van de Spaanse basiswet 1/1982, van 5 mei, inzake civiele bescherming van het recht op eerbiediging, de persoonlijke en familiare levenssfeer en beeldrecht.

Vereiste en bijgewerkte informatie

De persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke hebt verstrekt, of die u in de toekomst mogelijk verstrekt, zijn noodzakelijk voor de juiste dienstverlening door de verantwoordelijke.

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, garandeert u dat u gemachtigd bent deze informatie te verstrekken en dat deze juist, waar, nauwkeurig en up-to-date is, dat deze niet vertrouwelijk is, dat deze geen contractuele beperkingen of rechten van derden schendt en dat u zich niet zult voordoen als andere gebruikers.

Om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie altijd up-to-date en foutloos is, moet u de verantwoordelijke zo snel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en correcties in uw persoonlijke gegevens via het volgende e-mailadres: [sales@altaonavillage.com].

Doel

De gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

a) Als u een huidige of potentiële klant bent van onze vastgoeddiensten, om contact en communicatie met u te onderhouden en de contractuele en/of commerciële relatie die uit onze diensten voortvloeit te onderhouden.

b) Als u een huidige of potentiële klant, abonnee, speler of gebruiker van onze golfbaan bent, om contact en communicatie met u te onderhouden en de contractuele en/of commerciële relatie die uit onze diensten voortvloeit te onderhouden, met inbegrip van de organisatie en het beheer van evenementen, wedstrijden en toernooien.

c) Als u slechts een gebruiker van onze website bent, of de afzender of ontvanger van een e-mail of deelnemer aan evenementen of wedstrijden die we kunnen houden of organiseren, om verzoeken die u online aan ons doet en uw uitnodiging, inschrijving en/of deelname aan de evenementen of wedstrijden die we organiseren te beheren, en om contact en communicatie met u te onderhouden, en, in het geval van wedstrijden, om de toekenning van prijzen en de publicatie van de identificatie- en beeldgegevens van de winnaars te beheren, uitsluitend met betrekking tot de genoemde wedstrijd. U gaat uitdrukkelijk akkoord met publicatie door het feit dat u meedoet, een absolute voorwaarde om aan de wedstrijd deel te nemen en de verlote prijs in ontvangst te kunnen nemen. Een dergelijke machtiging verleent de betrokkene geen recht op een andere beloning of uitkering dan de toegekende prijs.

d) In het geval van het verstrekken van gegevens van uw curriculum of het indienen van uw cv, om contact met u op te nemen en uw sollicitatie te beheren in de selectieprocessen die we uitvoeren.

e) Tijdens evenementen, wedstrijden en toernooien kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt die kunnen worden gepubliceerd, zowel op internet (op deze website, op onze profielen op sociale netwerken en op YouTube), als in gedrukte vorm (reclame- of informatieposters, brochures, programma’s, tijdschriften, bestek en andere (papieren) media die de organisatie kan gebruiken om over activiteiten te informeren of deze te promoten), als in het resort zelf, om verslag uit te brengen over de gebeurtenis/activiteit, deze te documenteren en deel uit te maken van het foto-/videoarchief van de organisatie.

f) Om opiniepeilingen en/of tevredenheidsenquêtes uit te voeren en u via elektronische communicatie informatie over onze activiteiten, producten en/of diensten te sturen die vergelijkbaar is met de aangevraagde (met inbegrip van reclame en/of commerciële communicatie voor de doeleinden van artikel 21 van de LSSICE 34/2002). Als we al eerder een contractuele relatie hadden, zullen we dergelijke communicatie verzenden op grond van ons legitieme belang. In het geval er geen sprake is van een contractuele relatie, zullen we u dergelijke berichten alleen sturen als u ons dit toestaat door de optie te selecteren die uitdrukkelijk in de betreffende formulieren is opgenomen. De elektronische berichten die we naar u sturen bevatten de optie om aan te geven dat u deze niet meer wenst te ontvangen. Als u daarvoor kiest, zullen we u dergelijke berichten vervolgens niet meer toesturen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens, in het geval van huidige of potentiële klanten van onze vastgoeddiensten, zullen worden bewaard zolang de contractuele of commerciële relatie wordt onderhouden en, wanneer deze is beëindigd, zolang de betrokkene niet om verwijdering verzoekt of totdat er twee (2) jaar zijn verstreken sinds uw laatste interactie met de verantwoordelijke. Dit onverlet de verplichting om ze daarna, naar behoren geblokkeerd, te bewaren gedurende de verjaringstermijn van eventuele verantwoordelijkheden voor de toepassing van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

In het geval van huidige of potentiële klanten, abonnees, spelers of gebruikers van onze golfbaan, worden gegevens bewaard zolang de contractuele of commerciële relatie wordt onderhouden en, wanneer deze is beëindigd, zolang de betrokkene niet om verwijdering verzoekt of totdat er twee (2) jaar zijn verstreken sinds uw laatste interactie met de verantwoordelijke. Dit onverlet de verplichting om ze daarna, naar behoren geblokkeerd, te bewaren gedurende de verjaringstermijn van eventuele verantwoordelijkheden voor de toepassing van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

Als u slechts een gebruiker van de website bent, zullen wij deze behouden totdat u om verwijdering verzoekt, of totdat er twee (2) jaar zijn verstreken sinds uw laatste interactie met de verantwoordelijke. Dit onverlet de verplichting om ze daarna, naar behoren geblokkeerd, te bewaren gedurende de verjaringstermijn van eventuele verantwoordelijkheden voor de toepassing van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

Als u een potentiële kandidaat bent die uw cv bij ons heeft ingediend, bewaren we uw gegevens totdat u om verwijdering vraagt, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor selectieprocessen, of totdat er twee (2) jaar zijn verstreken sinds uw laatste interactie met de verantwoordelijke. Dit onverlet de verplichting om ze daarna, naar behoren geblokkeerd, te bewaren gedurende de verjaringstermijn van eventuele verantwoordelijkheden voor de toepassing van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens kan uiteenlopen, afhankelijk van het doel van elke verwerking:

Enerzijds kan dit de juridische relatie zijn die ons verenigt in het geval van huidige of potentiële klanten, abonnees, spelers of gebruikers van de verschillende faciliteiten van het resort, of de aanbieding, offerte, aanvraag of precontractuele relatie van welke aard dan ook die tussen de partijen bestaat als u een potentiële klant/leverancier bent.

Dit kan ook uw toestemming zijn als u hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van commerciële communicatie of als u ons uw curriculum hebt gestuurd. In dergelijke gevallen kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen naar sales@altaonavillage.com. Een dergelijke intrekking is niet van invloed op de verwerking van uw gegevens voor de overige beschreven doeleinden.

Dit kan ook de naleving van de toepasselijke wetgeving zijn, bijvoorbeeld inzake belastingen, witwaspraktijken, consumenten en gebruikers, de regelgeving van landelijke of regionale golffederaties, enz.

In overeenstemming met bepaling 47 van de AVG (algemene Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens 2016/679) is ook ons legitieme belang als organisatie een rechtsgrond om:

 • Verzoeken om informatie, suggesties of klachten die u via de website indient te ontvangen, te beheren of te beantwoorden.
 • De relatie met onze huidige klanten te versterken en ze te binden of om de aandacht te trekken van potentiële klanten die overwegen op een bepaald moment onze diensten af te nemen, en in ieder geval deze diensten te verbeteren, hiervoor reclame te maken, om ze zoveel mogelijk aan te passen aan de veranderende behoeften van onze huidige of potentiële klanten of de markt. Daarom willen we contact met u houden en u informeren over onze activiteiten, producten en/of diensten, vergelijkbaar zijn met de aangevraagde (inclusief reclame en/of commerciële communicatie voor de doeleinden van artikel 21 van de LSSICE 34/2002). Als we al een contractuele relatie onderhouden, wordt dergelijke communicatie verzonden op grond van ons legitieme belang. In het geval er geen sprake is van een contractuele relatie, zullen we u dergelijke berichten alleen sturen als u ons dit toestaat door de optie te selecteren die uitdrukkelijk in de betreffende formulieren is opgenomen. De elektronische berichten die we naar u sturen bevatten in elk geval de optie om aan te geven dat u deze niet meer wenst te ontvangen. Als u daarvoor kiest, zullen we u dergelijke berichten vervolgens niet meer toesturen.
 • Foto’s en/of video’s te maken tijdens de activiteiten en/of evenementen die we organiseren en/of promoten als organisatie, om hierover te informeren, om ze te documenteren en deel uit te laten maken van het foto-/videoarchief van de organisatie. Dergelijke foto’s en/of video’s kunnen worden gepubliceerd, zowel op internet (op onze website of op de website van de organisator van het evenement, op onze profielen op sociale media en op YouTube), als in gedrukte vorm (reclame- of informatieposters, brochures, programma’s, tijdschriften, bestek en andere (papieren) media die de organisatie kan gebruiken om over activiteiten te informeren of deze te promoten), als in het resort zelf.

In ieder geval zijn wij van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in de bovenstaande punten evenwichtig is en slechts minimale gevolgen heeft voor uw privacy, maar boven ons legitieme belang staan altijd uw belangen, rechten of vrijheden. Als u dus niet wilt dat we uw gegevens voor deze doeleinden verwerken, stuur ons dan een e-mail naar sales@altaonavillage.com en dan zullen we dit niet meer doen. De gegevens kunnen wel geblokkeerd worden bewaard voor de formulering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is niet van invloed op de verwerking van uw gegevens voor de andere doeleinden die worden beschreven in het privacybeleid.

Ontvangers

Wij informeren u dat de gegevens die u ons verstrekt kunnen worden doorgegeven aan derden voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met de legitieme functies van de partijen, zoals:

 1. Aan andere bedrijven van de ARANGOR-groep (bestaande uit CETIRO ITG, S.L.U. en FERINO ITG, S.L.U.) voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers of werknemers.
 2. Aan banken voor het beheer van incasso’s en betalingen en aan de verschillende entiteiten die op elk moment nodig zijn om de verschillende diensten voor het beheer van online reserveringen en van de daaruit voortvloeiende incasso’s en betalingen te verzorgen.
 3. Aan hotels, sportcentra en andere faciliteiten binnen het resort wanneer nodig om aan uw verzoeken op de website te voldoen of deze te beheren.
 4. Aan makelaars, in het kader van de diensten die zij ons verlenen, wanneer nodig om aan uw verzoeken op de website te voldoen of deze te beheren.
 5. Uw opmerkingen op onze socialemediaprofielen kunnen op onze website worden geplaatst, evenals de foto die aan deze opmerkingen is gekoppeld.
 6. Aan entiteiten of instanties waaraan een wettelijke verplichting inzake gegevenscommunicatie bestaat (bijv. belastingdienst, sociale verzekeringen).
 7. Aan rechters en rechtbanken in overeenstemming met vereisten (wettelijke verplichting) of voor de formulering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 8. Aan de Spaanse golffederatie, evenals aan de verschillende regionale federaties naargelang de locatie van de golfbaan die we beheren, voor het beheer van federatieve licenties, beheer van competities en beheer en bijhouden van handicaps.
 9. Waar van toepassing, aan andere clubs voor het beheer van competities waaraan de golfclubs wij beheren deelnemen.
 10. Als u deelneemt aan een van onze wedstrijden, worden de gegevens van de winnaars doorgegeven aan de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de prijs (bijv. hotels, restaurants, enz.), de identificatie- en beeldgegevens van de winnaars, uitsluitend in verband met de genoemde wedstrijd, zullen worden gepubliceerd op onze website en sociale netwerken. U gaat uitdrukkelijk akkoord met publicatie door het feit dat u meedoet, een absolute voorwaarde om de verlote prijs in ontvangst te kunnen nemen. Een dergelijke machtiging verleent de betrokkene geen recht op een andere beloning of uitkering dan de toegekende prijs.

Het is mogelijk dat ook de volgende verantwoordelijken voor verwerking toegang hebben tot uw persoonsgegevens: bepaalde dienstverleners van de verantwoordelijke in het kader van de diensten die zij verlenen, zoals: hosting, housing, software as a service, back-up op afstand, ondersteunende of onderhoudsdiensten, e-mailbeheerders, verzending van e-mail- en e-mailmarketing, bestandsoverdracht, serviceproviders voor administratief beheer, juridische dienstverleners. Met deze providers, die ons een service bieden, sluiten we een contract dat hen verplicht de gegevens te verwerken en te beschermen in overeenstemming met de Spaanse en Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en de gegevens niet te gebruiken voor enig ander doel dan de levering van de gecontracteerde dienst en deze aan ons terug te sturen of te vernietigen zonder dat een kopie achterblijft na beëindiging van de contractuele relatie.

Internationale overdracht

Op grond van deze verwerking vindt geen internationale gegevensoverdracht plaats. 

Uitoefening van rechten

We informeren u dat u, voor zover van toepassing, de volgende rechten kunt uitoefenen: 

Recht op toegang: U kunt ons vragen welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we deze verwerken en ons zelfs vragen om een kopie hiervan.

Recht op rectificatie: U kunt ons verzoeken onjuiste persoonsgegevens te wijzigen of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, inclusief door middel van een aanvullende verklaring.

Recht van verwijdering (recht om te worden vergeten): U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer: deze niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, u uw toestemming intrekt, er een onwettige behandeling van deze gegevens heeft plaatsgevonden of als gevolg van het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op verzoek om beperking van verwerking: U kunt ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken wanneer de juistheid, wettigheid of noodzaak van de verwerking van de gegevens twijfelachtig is, in welk geval we deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de verantwoordelijke.

Recht op portabiliteit: U kunt de portabiliteit van uw persoonlijke gegevens aanvragen, wanneer de rechtsgrond voor verwerking het bestaan van een contractuele relatie of uw toestemming is.

U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot nu toe op grond van deze toestemming.

U kunt uw rechten op elk gewenst moment en kosteloos uitoefenen door uw verzoek per e-mail te verzenden naar het volgende adres [***], of per post naar het adres dat aan het begin van dit privacybeleid is aangegeven, onder vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen en uw identificerende informatie, samen met een fotokopie van uw identiteitsbewijs. 

Na ontvangst van een van de bovenstaande verzoeken zullen we binnen de wettelijk vastgestelde termijnen reageren. 

We delen u ook mee dat u een klacht kunt indienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming als u van mening bent dat er een overtreding is begaan met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen en voor formulieren om uw rechten uit te oefenen kunt u terecht op de website van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming: www.aepd.es

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens die de verantwoordelijke via de website kan verzamelen, zullen met absolute vertrouwelijkheid worden behandeld, deze worden geheimgehouden en alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om wijziging, verlies en ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Veiligheid

De verantwoordelijke heeft strikte beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn vereist conform de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens tegen onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang, verwerking of openbaarmaking, in overeenstemming met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan deze worden blootgesteld. De overdracht van informatie via internet is echter niet volledig veilig; daarom kan de verantwoordelijke, hoewel hij zijn uiterste best zal doen om zijn gegevens te beschermen, de veiligheid van de gegevens tijdens de overdracht naar de website niet garanderen. Alle informatie die u verstrekt, wordt op eigen risico verzonden. Na ontvangst van uw gegevens zal de verantwoordelijke strikte beveiligingsprocedures en -functies toepassen.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen het privacybeleid van onze websites bijwerken. We raden u daarom aan dit beleid elke keer dat u deze website bezoekt opnieuw te lezen, zodat u goed geïnformeerd bent over hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken.